ΕΙΣ- 21187 – 2017 – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΕΔΔ-2

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερωτήματα αναφορικά με την εφαρμογή του νομικού πλαισίου
λειτουργίας Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Δωματίων Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ).
ΣΧΕΤ.: Η με α.π. 01/16.10.2017 επιστολή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (α.π.Γραφείου Υπουργού 4937/16.10.2017)
Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής με την οποία ζητήθηκαν διευκρινίσεις επί του
νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Δωματίων
Διαμερισμάτων, θέτουμε υπ’ όψη σας τα εξής:
α) Με την παρ. 4.3. της υπ’ αρ. 21185/2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού
«Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών
προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ).» (Β΄
2840), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι: «Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ)
επιχειρήσεων ΕΕΔΔ που έχουν εκδοθεί βάσει προϊσχύσαντος συστήματος κατάταξης
παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν την 31-12-2017. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλες οι
επιχειρήσεις ΕΕΔΔ υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας απόφασης και να έχουν εφοδιαστεί με ΕΣΛ εκδοθέν βάσει του
ανωτέρω πιστοποιητικού κατάταξης.».
Επομένως, όσον αφορά στο ερώτημά σας για το εάν εξακολουθεί να ισχύει η
καταληκτική ημερομηνία της 31/12/2017 περί αυτοδίκαιης λήξης ισχύος των ΕΣΛ των
επιχειρήσεων ΕΕΔΔ που εκδόθηκαν βάσει του προϊσχύσαντος συστήματος κατάταξης, σας
γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη προθεσμία πρόκειται να μεταβληθεί με την τροποποίηση
της υπ’ αρ. 21185/2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού με καταληκτική ημερομηνία την
31/12/2018.
β) Με το άρθρο 45 του ν. 4442/2016 (Α΄230) αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου
5 του ν. 4276/2014 ως εξής: «2. Τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα
δύνανται, προαιρετικά, να καταταχθούν σε κατηγορίες κλειδιών.»

Ως εκ τούτου, όπως προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας από την ως άνω διάταξη η
κατάταξη των επιχειρήσεων ΕΕΔΔ σε κατηγορίες κλειδιών έπαυσε να είναι υποχρεωτική
από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4442/2016, ήτοι από 07/12/2016.

 

 

Μπορείτε να κάντε κλικ στο παρακάτω pdf αρχείο για να διαβάσετε την επίσημη απάντηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής Κυρίου Λεωνίδα Αντωνόπουλου.

ΕΙΣ- 21187 – 2017 – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΕΔΔ-2